PALLET XẾP CHỒNG VINARACK

Pallet xếp chồng là một dạng của pallet. Pallet xếp chồng có chồng lên nhau tạo thành một hệ thống kệ lưu trữ hàng hóa và xếp gọn lồng vào nhau khi không sử dụng.